• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน //ระดับ ปวส.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นางสาวอารญา จันทร์หอม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นางสาวสาวิกา บุญตามช่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  3. นางสาวสุรีพร สิงห์ศร วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  4. นางสาวสุขฤดี ชุมทอง (ตัวสำรอง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  5. นางสาวนุชบา คำปิตะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  6. นางสาวยารอด๊ะ หวังแล๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  7. นางสาวทวิพร เสียมไหม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  8. นางสาวปวาณี ศรีนุ่นวิเชียร วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  9. นางสาวสุธาริณี วงสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา