• รายการแข่งขัน

  • ประเภทการประกวด >> การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน //ระดับ ปวส.
  • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
    1. นางสาวสาวิกา บุญตามช่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
    2. นางสาวทวิพร เสียมไหม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
    3. นางสาวสุธาริณี วงสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา