• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> Reading Conclustion Contest //ระดับ ปวส.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นายอรรถพล ผิวมนูญ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นางสาวไอรดา  หัสบุญเล๊าะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  3. นางสาวนูรีซัน  เซ็ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  4. นายกฤษฎา จุฑาภิรักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  5. นายตะวัน แสงมณี วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  6. นายวิรวัฒน์ชัย อินทร์ชนะ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  7. นายปฐวี เนยทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  8. นางสาวสุภาวรรณ เปาะเต๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  9. นางสาวเปรมกมล อินกะโผะ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  10. นางสาวมารีแย เซ็งโซะ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  11. นายกันทรากร เสมสา วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  12. นายรอซูล  หมาดกะจิ วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ