• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> Reading Conclusion Contest //ระดับ ปวส.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นายอรรถพล ผิวมนูญ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นางสาวไอรดา  หัสบุญเล๊าะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  3. นางสาวนูรีซัน  เซ็ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  4. นางสาวภานุชนาถ   เดชดี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  5. นายกฤษฎา จุฑาภิรักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  6. นางสาวกูซูมัยยะห์ ดุลขาเดร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  7. นางสาวกชวรรณ สุวรรณคีรี วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  8. นายวิรวัฒน์ชัย อินทร์ชนะ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  9. นางสาวมัญชุกร ชุ่มชื่นตระกูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  10. นายปฐวี เนยทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  11. นางสาวสุภาวรรณ เปาะเต๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  12. นางสาวเปรมกมล อินกะโผะ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  13. นางสาวโชษิตา พรหมไชย วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  14. นายกันทรากร เสมสา วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  15. นายรอซูล  หมาดกะจิ วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ