• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) //ระดับ ปวส.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นายอาลิฟ หะยีสาเมาะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  2. นายอนุศิษย์ สมันตรัฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  3. นายเกรียงไกร หนูยิ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  4. นายวริศปกรณ์ ชูทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  5. นายกิตติธัช ทองทะวัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  6. นายวิษณุพงษ์ แก้วจุลกาญจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ