• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ //ระดับ ปวช.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นางสาวชลชนก พงษ์พิกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นางสาวนัทธ์ชนัน  จันทลักขณา วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  3. นางสาวนิดา เจ๊ะแว วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  4. นายสาริน  ขุนอิน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  5. นายเดโชชัย ขุนณรงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  6. นางสาวนันทิยา แซ่กัง วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  7. นางสาวอมรรัตน์ กิจสิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  8. นางสาวสิริลักษณ์ นุ่นรอด วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  9. นางสาววชิรญาณ์ กาญจนคช วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  10. นางสาวโสรยา พิมพ์วงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  11. นางสาวสุนิตา บุญต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  12. นางสาวจิณฑ์จุฑา เอื้อนุกูล วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  13. นางสาวขวัญตา หวันเหล็ม วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  14. นายนพดล วีระพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  15. นางสาวฟาติน  อนุกูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ