• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน //ระดับ ปวช.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นางสาวเกษศิรินทร์ อมรเวช วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นางสาวสิริตา วัชรกาฬ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  3. นางสาวพรพนิต ศรีสุวรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  4. นางสาวอรนภา ห่วงเพ็ชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  5. นางสาวธนัชพร  บุญฤทธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  6. นางสาวโสพิศ จำปาดะ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  7. นางสาวนิษา แซ่เจีย วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  8. นางสาวศุภลักษณ์ อินจุ้ย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  9. นางสาวธณัฐดา เพ็งเทพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  10. นางสาวปริตา นิคม วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  11. นางสาวนูรีซาน เหมหา โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  12. นางสาวเจนจิรา ศรีสุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  13. นางสาวภคนันท์ ชูสถิตย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  14. นางสาวจรรยา ปรีชา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  15. นางสาวพิริยา เจริญรูป วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  16. นางสาวจิดาภา โต๊ะตาหอ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  17. นางสาวภาฝัน บุงอสตูล วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  18. นางสาวจุฑาทิพย์ พุ่มผกา วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  19. นางสาวอรอมล ทองหลิ้ม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  20. นางสาวเจนจิรา ปรางสุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ