• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน //ระดับ ปวช.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นางสาวสิริตา วัชรกาฬ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  2. นางสาวพรพนิต ศรีสุวรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  3. นางสาวอรนภา ห่วงเพ็ชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  4. นางสาวโสพิศ จำปาดะ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  5. นางสาวนิษา แซ่เจีย วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  6. นางสาวปริตา นิคม วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  7. นางสาวนูรีซาน เหมหา โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  8. นางสาวภคนันท์ ชูสถิตย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  9. นางสาวพิริยา เจริญรูป วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  10. นางสาวภาฝัน บุงอสตูล วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  11. นางสาวจุฑาทิพย์ พุ่มผกา วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  12. นางสาวอรอมล ทองหลิ้ม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง