• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) //ระดับ ปวช.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นางสาววิณัฐดา พุทธจรรยา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นางสาวปิยะวดี ไสยศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  3. นางสาวจินตนาพร กำเหนิด วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  4. นางสาวปฏิมาพร จันทสุวรรณโณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  5. นางสาวอัญชริกา แซ่ลิ่ม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  6. นางสาวพรรพษา หมิดแล้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร