• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) //ระดับ ปวช.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นางสาววิณัฐดา พุทธจรรยา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นางสาวปิยะวดี ไสยศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  3. นางสาวพฤวัลย์ สาระวิโรจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  4. นางสาวจินตนาพร กำเหนิด วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  5. นางสาวนภัสนันท์ ขวัญสุด วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  6. นางสาวปฏิมาพร จันทสุวรรณโณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  7. นางสาวชนาพร นิยมชื่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  8. นางสาวอัญชริกา แซ่ลิ่ม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  9. นางสาวพรรพษา หมิดแล้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  10. นางสาววิลาวัลย์ นะพล วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ