• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) //ระดับ ปวช.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นายพัฒนพันธุ์ แก้วจำนงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  2. นายศุภวิชญ์ หนูรอด วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  3. นายอนุสิทธิ์ นาวีว่อง วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  4. นายอนุวัฒน์ ณ ไชยศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  5. นายนิอาตา ดาโอ๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
  6. นายมินทดา เพ็ชร์เขียว วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ