• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) //ระดับ ปวช.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นายพัฒนพันธุ์ แก้วจำนงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  2. นายวัชรินทร์ รักยืน วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  3. นายอนุวัฒน์ ณ ไชยศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  4. นายนิอาตา ดาโอ๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
  5. นายมินทดา เพ็ชร์เขียว วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ