• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน) //ระดับ ปวช.
 • ลำดับ สาขาวิชา ชื่อชิ้นงาน ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา
  1. การตลาด เครื่องประดับจากลูกปัดกระดาษ 1. นางสาวปภาวรินทร์ ไกรนรา
  2. นางสาววิรดา แป้นชาตรี
  3. นางสาวรัชนีกร คงทวี
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. การตลาด ข้าวมันไก่ชาเขียว 1. นางสาวสิริวรรณ กาลาศรี
  2. นางสาวธัญชนก ธรรมรัตน์
  3. นางสาวกมลชนก เมืองเฉียง
  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  3. การตลาด ขนมเปี๊ยะจำปาดะ 1. นางสาววิไลวัลย์  อุดมรักษา
  2. นางสาวพรทิพา ดิสกุล
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  4. การตลาด สิ่งประดิษฐ์ที่ใส่ดินสอจากรากไม้ 1. นางสาวอำภา  มิพิมาย
  2. นายวรนนท์ หนูขาว
  3. นายภานุพงศ์ เพ่งจินดา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  5. การตลาด สบู่แก้วมังกร 1. นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งดำนุ่น
  2. นางสาวมะลิวัลย์ สมสิงห์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  6. การตลาด ทองม้วนสามเกลอ 1. นางสาวอริสรา ไวยฤทธิ์
  2. นางสาวชุติมา ทองชุมนุม
  3. นายอาทิจพันธ์ุ ภัคลดาพงศ์สิน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  7. การตลาด The Roaster 1. นางสาวเชษฐ์ธิดา วงษ์ธนู
  2. นายปฐมพงษ์ ชุมแก้ว
  3. นางสาวปิ่นมณี เพ็งหนู
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  8. การตลาด โครงการผลิตและจำหน่ายน้ำยาถูพื้นกลิ่นมะกรูด 1. นางสาวปิยะรัตน์ ทองสมจา
  2. นางสาววงศยา เกียรติก้องแก้ว
  3. นางสาวพันทิพย์ ภูชงค์
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  9. การตลาด โครงการการบริการจัดกิจกรรมทางการตลาด กรณีศึกษาธุรกิจร้านขายของชำ "นางศรีสุดา ทิศเกลี้ยง" 1. นางสาวภควตี พิทักษ์
  2. นายอนุพันธ์ ปรีชา
  3. นางสาวศิรภัสสร พานทอง
  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  10. การตลาด ตู้นกฮูก 1. นางสาวมณีรัตน์ เผ่าเพ็ง
  2. นางสาวบุปผา พวงพี่
  3. นายนวพล ยังมีมาก
  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  11. การท่องเที่ยว สื่อวิดิทัศน์สวิตเซอร์แลนด์แดนใต้ ณ เขื่อนกะทูน 1. นายเศกสรรค์ สมวงศ์
  2. นางสาวสุกัญญา เทือกสุบรรณ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  12. การท่องเที่ยว สำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อรายการนำเที่ยวของบริษัท ATV SEAVIEW ON TOUR อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต 1. นางสาวพรทิพย์ คงรอด
  2. นายณัฐวุฒิ เทพภัทร์
  3. นายธีรภัทร์ เพาะพูน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  13. การบัญชี ห้างหุ้นส่วนวุ้นลูกแก้วผลไม้ 1. นางสาวจิราวรรณ พรมชัยศรี
  2. นางสาวชญาภา ว่องประชานุกูล
  3. นางสาวสกุลทิพย์ เกิดบัวทอง
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  14. การบัญชี เครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติ 1. นางสาวชุติมา บุญศิลป์
  2. นางสาวณัฐณิชา รัตนเมือง
  3. นางสาวสุนันทา ปรีชา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  15. การบัญชี โครงการจัดทำสมุดบัญชีครัวเรือน สำหรับรายได้เสริม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 1. นางสาวจารุมน นาเลื่อน
  2. นางสาววรณัน แก้วเรือง
  3. นางสาวสุภาวดี ทองน้อย
  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  16. การบัญชี กุญแจไขเพลา 1. นางสาวนาเดียร์ เจ๊ะยอ
  2. นางสาวอรนิช บุญยอด
  3. นางสาวศิริมา แซ่ว่อง
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  17. การบัญชี โครงการศึกษาวิธีการผลิตและการจัดทำบัญชีโดยวิธีการจัดตั้งธุรกิจจำลอง (กรณีศึกษาร้านแฟนซูชิ) 1. นางสาวกัณฐิกา  โนรี
  2. นางสาวพิมพิศา  เหตุทอง
  3. นางสาวกาญจน์  ประมวลทรัพย์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  18. การบัญชี การใช้ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายโดยใช้โปรแกรม รายรับรายจ่าย(สร้างขึ้นเอง)ควบคุมธุรกิจซื้อมาขายไป กรณีศึกษา ร้านได้เครื่องนอน 1. นายรังสิมันต์ ชันณรงค์
  2. นายอภิเชษฐ์ เกิดทรัพย์
  3. นายอมัน เนตรหาญ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  19. การบัญชี สิ่งประดิษฐ์ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 1. นายธนพล รัตนคช
  2. นางสาวอรอุมา  เพชรศรีจันทร์
  3. นางสาวสุดารัตน์ จันทรมณี
  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  20. การบัญชี แชมพูจากเปลือกผลไม้ 1. นางสาวอรสา หมืนนะ
  2. นางสาวปิยะฉัตร ชูทอง
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  21. การบัญชี โครงการถังขยะรีไซเคิลแบบคานดีดฝาจากถุงพลา่สติกเหลือใช้ 1. นางสาวนภสร ปักษิแส้
  2. นางสาวดวงสมร ชัยสวัสดิ์
  3. นางสาววิภารัตน์ อินทรชิต
  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  22. การบัญชี ลงรักปิดทองกระจก 1. นางสาวปานรดา ชัยวิเชียรภาดา
  2. นางสาวอดิศา จันทรน้อย
  3. นางสาวกัลยรัตน์ ดิษโร
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  23. การบัญชี โครงการบัญชีพารวยสู่ร้านเสริมสวยหญิงรมย์ 1. นางสาวเจนจิรา จรุงเดช
  2. นางสาวธัญรดา แดงเรือง
  3. นางสาวอุมาพร สุงข์ขาว
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  24. การบัญชี การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)เรื่องงบการเงินด้วยโปรแกรม Flip Album Vista Pro 1. นางสาวจุฑามาศ แซ่จู้
  2. นางสาวรุ่งนภา อู่ทอง
  3. นางสาวจินดาลักษณ์ วุฒิสังข์
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  25. การบัญชี แผ่นป้ายบัญชีปริศนา 1. นางสาววรรณิสา ทองคง
  2. นายพุฒิพงศ์ นารถพจนานนท์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  26. การบัญชี สื่อการเรียนการสอนเรื่องการตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีเข้าก่อนออกก่อน 1. นางสาวปิยณัฏฐ์ ผกากรอง
  2. นางสาวภัทรชิราวรรณ หมิดหวัง
  3. นางสาวจันจิรา จินาตง
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  27. การบัญชี โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการออม ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 1. นางสาวธนพร พจจำเนียร
  2. นางสาวภัทราวดี สิทธิรักษ์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  28. การบัญชี ขนมโดนัทจิ๋วธัญพืชหลากหลาย 1. นางสาววัลลภา อุ้มชูวัฒนา
  2. นางสาวบุญยนุช น้าเจริญพร
  3. นางสาวชุตินันท์ อิทธิศักดิ์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  29. การโรงแรม ข้าวแต๋นหน้าทุเรียนทอดกรอบ 1. นายเจษฎา แสงอาวุธ
  2. นางสาวณัฐธิดา เลิศพันธุ์
  3. นางสาวสรัลชนา วิวัฒน์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  30. การโรงแรม แยมเสาวรส 1. นางสาวพรไพลิน นาสนิท
  2. นางสาวลลิตา คล้ายอักษร
  3. นายชนะพล แซ่แจ้ง
  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  31. การโรงแรม หนังสือคู่มือ 10 ผลิตภัณฑ์จากกากกาแฟ 1. นางสาวพรรษยมล แก้วเพชร วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  32. การโรงแรม พิซซ่าหน้าผัดเปรียวหวานอบชีส 1. นางสาวนิดานุช เกษรินทร์
  2. นางสาวดารุณี ภูโสภา
  3. นางสาวกัญญาพัชร สุขใส
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  33. การโรงแรม โครงการมาลัยบ่าวสาวสร้างรายได้ระหว่างเรียน 1. นางสาวธัญวรัตน์ ศรีศักดา
  2. นางสาวณัฐกมล สนมฉ่ำ
  3. นายสิทธิชัย สุขนิยม
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  34. การโรงแรม จัดห้องสวยด้วยผ้า Handmade 1. นายธีรยุทธ นาคใหญ่
  2. นางสาวเบญจมาศ บุญเพ็ชร์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  35. การโรงแรม โพเดียมลายไทยตกแต่งดอกไม้สีโทนเย็น 1. นางสาวศศินิภา จันทรพราหม
  2. นางสาวธัญญลักษณ์ เพชรทองช่วย
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  36. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บทเรียนออนไลน์วิชาโปรแกรมกราฟิก รหัส 2204-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1. นางสาวกนิษฐา สีใส
  2. นางสาวจุรีวรรณ ยอดชุมสุวรรณ
  3. นางสาววรรณภา ขุนพัฒน์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  37. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ E-Book วัฒนธรรมภาคใต้ประถมศึกษาปีที่ 6 1. นางสาวชนัญชิดา เลขา
  2. นางสาววรรณิศา กลึงค์พล
  3. นางสาวอรวรรณ ศรีจันทร์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  38. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาระบบคอมพิวเตอร์ 1. นางสาวเจนจิรา พ่วงจินดา
  2. นางสาวสุรัตน์ นาคทับ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  39. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบันทึกการมาเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา : ฝ่ายปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 1. นายวศิน กาซอ
  2. นายธรรมนูญ เดชอภิรัตน์กุล
  3. นายอนุศักดิ์ เหงบารู
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  40. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หนังสั้นเรื่อง เวลาของครอบครัว 1. นายณัฐวุฒิ เยาว์สนิท
  2. นายชัยรัตน์ ฟักเหลือง
  3. นายภูวนารถ จรัลพรเลิศสิน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  41. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการวิชาชีพผลิตและจำหน่ายยาดมสมุนไพร 1. นายอานนท์ ชูวัจนะ
  2. นายบุญฤทธิ์  พัฒน์ทอง
  3. นายณัฐพล บุญทุล
  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  42. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สื่อการเรียนการสอน 1. นางสาวอาทิตยา ชูเลื่อน
  2. นายชัยวัฒน์ นุ่นคง
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  43. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ E-Book เทคนิคการทำหนังสือเสมือนจริง 1. นางสาวสายชล สุดทองคง
  2. นางสาววิลาวัณย์ นวลแก้ว
  3. นางสาวจนัตตา ชูแสง
  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  44. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การนำเสนอข้อมูล 1. นางสาวเบญญารัตน์ ชัยแก้ว
  2. นางสาวไพริน แซ่ฉ้อง
  3. นางสาวปิยะธิดา เบ็ญโส๊ะ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  45. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สื่อการเรียนการสอนอัตโนมัติวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเหมก 1. นายธนพล ขาวขะวงศ์
  2. นางสาวเพ็ญนภา ช่วยไทร
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  46. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาพเคลื่อนไหวพยัญชนะไทย 1. นายธีรัชเดช ขำเกิด
  2. นางสาววิชญาพร อุปการแก้ว
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  47. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สื่อความรู้เรื่องการศึกษาในศตวรรษที่ 21 1. นายทยุต พลเยี่ยมแสน
  2. นายขจรศักดิ์ พิทักษ์เสวภาพ
  3. นางสาวพรนภัส เพ็ชโกมล
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  48. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการผลิตสื่อ Animation ฟัง พูด อ่าน เขียน พยัญชนะไทยให้โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ 1. นายกัมปนาท คำนวนศิลป์
  2. นายศราชัย สุดช่วย
  3. นายศุภกิตติ์ จิตรกล้า
  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  49. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรเจคเตอร์มินิ 1. นายวีรพงศ์ บุญที
  2. นายปัญญกรณ์ สุขธนาบุณยดิษฐ์
  3. นางสาวศศิธร บิลหมาด
  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  50. ช่างกลโรงงาน เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลง 1. นายธีระศักดิ์ ศรีจำรัส
  2. นายอมรเทพ จันทร์เมธา
  3. นายเทียนฉาย จำรัสฉาย
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  51. ช่างยนต์ เครื่องงัดยางรถจักรยานยนต์ 1. นายณัฐกิตต์ บุญจอง
  2. นายกฤษฎา จันทร์ทอง
  3. นายศรัณย์ ทิพย์รัตน์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  52. ช่างยนต์ เครื่องปอกไข่ 1. นายศักดิ์ชัย รักบางบูน
  2. นายวิชยุตม์ มณีรัตนศุภร
  3. นายกิตติภัฏ สุทธิบูรณ์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  53. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชุดสาธิตระบบควบคุมแสงสว่างภายในบ้านผ่าน application สมาร์ทโฟน 1. นายวีระชาติ  นิยมชัย
  2. นายวรินทร  มานัส
  3. นายธิติวุฒิ ภู่พวง
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  54. ช่างไฟฟ้ากำลัง ชุดทดลองพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าร์เซลล์ 1. นายชุติพนธ์ เกื้อภักดิ์
  2. นายปรเมษฐ์ แสงมณี
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  55. ช่างไฟฟ้ากำลัง ชุดทดลองพลังงานแสงอาทิตยื 1. นายรัชชานนท์ วงศ์นุสิทธิ์
  2. นายจตุพล อนุพันธ์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  56. ธุกิจสถานพยาบาล ถุงผ้าใส่ยา พกพาสะดวก 1. นางสาวศยามล ตันติประเสริฐ
  2. นางสาวสุขิตา บุรีศรี
  3. นางสาววิราวรรณ สนิทมัตโร
  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  57. ธุรกิจค้าปลีก เครื่องตัดขนมปังอย่างง่าย 1. นางสาวกวิตา ศรีใหม
  2. นางสาวสมาย ศรีใหม
  3. นางสาวนฤมล ปานเจี้ยง
  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  58. ธุรกิจสถานพยาบาล ไม้เท้าหรรษา 1. นางสาววิมลรัตน์ รักษ์จันทร์
  2. นางสาวชนิสรา ศรีสงคราม
  3. นางสาวสมฤดี เพียรดี
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  59. ภาษาต่างประเทศ Adventure Billionaire Game of English Words 1. นางสาวปนัสยา อ่อนสงค์
  2. นางสาวปรารถนา ยอดอินทร์
  3. นางสาวอุไรวรรณ รักษาวงค์
  4. นางสาวขนิษฐา บุญไชย
  5. นางสาวโชษิตา สุวรรณน้อย
  6. นายศิลปิน ศรีนอง
  7. นางสาวนิสารัตน์ เด็นบาเส
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  60. ภาษาต่างประเทศ สื่อ Powerpoint ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสนามบินภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1. นางสาวเบญมาศ อัมโร
  2. นางสาวกุศลิน หมาดโส๊ะ
  3. นางสาวดรัลพร รัตนวงษา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  61. ภาษาต่างประเทศ Vocabularies of Hotel (wood hotel) 1. นางสาวชมทุ่ง โมธรรม
  2. นางสาวณัฐภรณ์ สุวรรณพหู
  3. น่างสาวอรวรรณ สิงหเสนี
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  62. ภาษาต่างประเทศ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหมวดผลไม้ 1. นายศักรินทร์ จิตประพันธ์
  2. นางสาววิชญาดา เขียดนิล
  3. นางสาวสุพรรษา ไชยขวัญ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  63. ภาษาต่างประเทศ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง English for fun สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทพอำนวย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1. นายปริญญา สุวรรณโณ
  2. นางสาวปิยธิดา เดชาภิบาล
  3. นางสาวนฤภร กอบพึ่งตน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  64. เทคโนโลยีสารสนเทศ แอปพลิเคชั่น สำนวน สุภาษิตและคำพังเพย 1. นางสาวณัฐชยา สังข์ประคอง
  2. นางสาวอนุชิตา เมฆาวรรณ์
  3. นายนพดล มณีโชติ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  65. ไฟฟ้ากำลัง สิ่งประดิษฐ์เครื่องอาร์ด จากหม้อแปลงไมโครเวฟ 1. นายพัสกร วิเศษสาธร
  2. นายอภิวิชญ์ พึ่งฮั้ว
  3. นายประจักษ์ แสนสุข
  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์