• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน) //ระดับ ปวช.
 • ลำดับ สาขาวิชา ชื่อชิ้นงาน ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา
  1. การตลาด ข้าวมันไก่ชาเขียว 1. นางสาวสิริวรรณ กาลาศรี
  2. นางสาวธัญชนก ธรรมรัตน์
  3. นางสาวกมลชนก เมืองเฉียง
  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  2. การตลาด ขนมเปี๊ยะจำปาดะ 1. นางสาวธัญญารัตน์  ขุนจันทร์
  2. นางสาววิไลวัลย์  อุดมรักษา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  3. การตลาด สิ่งประดิษฐ์ที่ใส่ดินสอจากรากไม้ 1. นางสาวอำภา  มิพิมาย
  2. นายวรนนท์ หนูขาว
  3. นายภานุพงศ์ เพ่งจินดา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  4. การตลาด The Roaster 1. นางสาวเชษฐ์ธิดา วงษ์ธนู
  2. นายปฐมพงษ์ ชุมแก้ว
  3. นางสาวป่ิ่นมณี เพ็งหนู
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  5. การท่องเที่ยว สื่อวิดิทัศน์สวิตเซอร์แลนด์แดนใต้ 1. นายเสกสรรค์ สมวงศ์
  2. นางสาวสุกัญญา เทือกสุบรรณ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  6. การท่องเที่ยว สำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อรายการนำเที่ยวของบริษัท ATV SEAVIEW ON TOUR อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต 1. นางสาวพรทิพย์ คงรอด
  2. นายณัฐวุฒิ เทพภัทร์
  3. นายธีรภัทร เพาะพูน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  7. การบัญชี ห้างหุ้นส่วนวุ้นลูกแก้วผลไม้ 1. นางสาวจิราวรรณ พรมชัยศรี
  2. นางสาวชญาภา ว่องประชานุกูล
  3. นางสาวสกุลทิพย์ เกิดบัวทอง
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  8. การบัญชี เครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติ 1. นางสาวชุติมา บุญศิลป์
  2. นางสาวณัฐณิชา รัตนเมือง
  3. นางสาวสุนันทา ปรีชา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  9. การบัญชี การใช้ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายโดยใช้โปรแกรม รายรับรายจ่าย(สร้างขึ้นเอง)ควบคุมธุรกิจซื้อมาขายไป กรณีศึกษา ร้านได้เครื่องนอน 1. นายรังสิมันต์ ชันณรงค์
  2. นายอภิสิทธิ์ เกิดทรัพย์
  3. นายอมัน เนตรหาญ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  10. การบัญชี สิ่งประดิษฐ์ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 1. นายธนพล รัตนคช
  2. นางสาวอรอุมา  เพชรศรีจันทร์
  3. นางสาวสุดารัตน์ จันทรมณี
  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  11. การบัญชี โครงการถังขยะรีไซเคิลแบบคานดีดฝาจากถุงพลา่สติกเหลือใช้ 1. นางสาวนภสร ปักษิแส้
  2. นางสาวดวงสมร ชัยสวัสดิ์
  3. นางสาววิภารัตน์ อินทรชิต
  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  12. การบัญชี ลงรักปิดทองกระจก 1. นางสาวปานรดา ชัยวิเชียรภาดา
  2. นางสาวอดิศา จันทรน้อย
  3. นางสาวกัลยรัตน์ ดิษโร
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  13. การบัญชี การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)เรื่องงบการเงินด้วยโปรแกรม Flip Album Vista Pro 1. นางสาวจุฑามาศ แซ่จู้
  2. นางสาวรุ่งนภา อู่ทอง
  3. นางสาวจินดาลักษณ์ วุฒิสังข์
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  14. การบัญชี แผ่นป้ายบัญชีปริศนา 1. นางสาววรรณิสา ทองคง
  2. นายพุฒิพงศ์ นารถพจนานนท์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  15. การบัญชี สื่อการเรียนการสอนเรื่องการตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีเข้าก่อนออกก่อน 1. นางสาวปิยณัฏฐ์ ผกากรอง
  2. นางสาวภัทรชิราวรรณ หมิดหวัง
  3. นางสาวจันจิรา จินาตง
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  16. การโรงแรม แยมเสาวรส 1. นางสาวพรไพลิน นาสนิท
  2. นางสาวลลิตา คล้ายอักษร
  3. นายชนะพล แซ่แจ้ง
  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  17. การโรงแรม หนังสือคู่มือ 10 ผลิตภัณฑ์จากกาแฟ 1. นางสาวพรรษยมล แก้วเพชร วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  18. การโรงแรม โพเดียมลายไทยตกแต่งดอกไม้สีโทนเย็น 1. นางสาวศศินิภา จันทรพราหม
  2. นางสาวธัญญลักษณ์ เพชรทองช่วย
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  19. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ E-Book วัฒนธรรมภาคใต้ประถมศึกษาปีที่ 6 1. นางสาวชนัญชิดา เลขา
  2. นางสาววรรณิศา กลึงค์พล
  3. นางสาวอรวรรณ ศรีจันทร์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  20. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หนังสั้นเรื่อง เวลาของครอบครัว 1. นายณัฐวุฒิ เยาว์สนิท
  2. นายชัยรัตน์ ฟักเหลือง
  3. นายภูวนารถ จรัลพรเลิศสิน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  21. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการวิชาชีพผลิตและจำหน่ายยาดมสมุนไพร 1. นายอานนท์ ชูวัจนะ
  2. นายบุญฤทธิ์  พัฒน์ทอง
  3. นายณัฐพล บุญทุล
  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  22. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การนำเสนอข้อมูล 1. นางสาวเบญญารัตน์ ชัยแก้ว
  2. นางสาวไพริน แซ่ฉ้อง
  3. นางสาวปิยะธิดา เบ็ญโส๊ะ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  23. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาพเคลื่อนไหวพยัญชนะไทย 1. นายธีรัชเดช ขำเกิด
  2. นางสาววิชญาพร อุปการแก้ว
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  24. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สื่อความรู้เรื่องการศึกษาในศตวรรษที่ 21 1. นายทยุต พลเยี่ยมแสน
  2. นายขจรศักดิ์ พิทักษ์เสวภาพ
  3. นางสาวพรนภัส เพ็ชโกมล
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  25. ช่างกลโรงงาน เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลง 1. นายธีระศักดิ์ ศรีจำรัส
  2. นายอมรเทพ จันทร์เมธา
  3. นายเทียนฉาย จำรัสฉาย
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  26. ช่างยนต์ เครื่องงัดยางรถจักรยานยนต์ 1. นายณัฐกิตต์ บุญจอง
  2. นายกฤษฎา จันทร์ทอง
  3. นายศรัณย์ ทิพย์รัตน์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  27. ช่างยนต์ โครงการจักรยานไฟฟ้าสำหรับคนพิการเเบบชาร์ตไฟฟ้าในตัว 1. นายพุฒิพงศ์ แก้วอำไพ
  2. นายจตุพล แก้วเหล็ก
  3. นายธนภัทร สงฤทธิ์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  28. ช่างยนต์ เครื่องปอกไข่ 1. นายศักดิ์ชัย รักบางบูน
  2. นายธนาพงศ์ สมัยสงค์
  3. นายวิชยุตม์ มณีรัตนศุภร
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  29. ช่างไฟฟ้ากำลัง ชุดทดลองพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าร์เซลล์ 1. นายชุติพนธ์ เกื้อภักดิ์
  2. นายปรเมษฐ์ แสงมณี
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  30. ช่างไฟฟ้ากำลัง ชุดทดลองพลังงานแสงอาทิตยื 1. นายรัชชานนท์ วงศ์นุสิทธิ์
  2. นายจตุพล อนุพันธ์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  31. ธุรกิจค้าปลีก เครื่องตัดขนมปังอย่างง่าย 1. นางสาวกวิตา ศรีใหม
  2. นางสาวสมาย ศรีใหม
  3. นางสาวนฤมล ปานเจี้ยง
  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  32. ภาษาต่างประเทศ Adventure Billionaire Game of English Words 1. นางสาวปนัสยา อ่อนสงค์
  2. นางสาวปรารถนา ยอดอินทร์
  3. นางสาวอุไรวรรณ รักษาวงศ์
  4. นางสาวขนิษฐา บุญไชย
  5. นางสาวโชษิตา สุวรรณน้อย
  6. นายศิลปิน ศรีนอง
  7. นางสาวนิสารัตน์ เด็นบาเส
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  33. ภาษาต่างประเทศ สื่อ Powerpoint ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสนามบิน 1. นางสาวเบญมาศ อัมโร
  2. นางสาวกุศลิน หมาดโส๊ะ
  3. นางสาวดรัลพร รัตนวงษา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  34. ภาษาต่างประเทศ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง English for fun สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทพอำนวย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1. นายปริญญา สุวรรณโณ
  2. นางสาวปิยธิดา เดชาภิบาล
  3. นางสาวนฦภร กอบพึ่งตน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  35. เทคโนโลยีสารสนเทศ แอปพลิเคชั่น สำนวน สุภาษิตและคำพังเพย 1. นางสาวณัฐชยา สังข์ประคอง
  2. นางสาวอนุชิตา เมฆาวรรณ์
  3. นายนพดล มณีโชติ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร