• รายการแข่งขัน

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม >> ทักษะงานตะไบ //ระดับ ปวช.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นายอนุพงศ์  อักษร วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นายชัยวัฒน์  จินดาวงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  3. นายธนญชัย วัฒนประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  4. นายอรุณ แซ่เค้า วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  5. นายเอกรินทร์ นิลงาม โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ