• รายการแข่งขัน

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม >> ทักษะงานซ่อมรถยนต์ //ระดับ ปวช.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นายเมทวิน  ใจแจ้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  2. นายคชาภรณ์ จันทร์ทิพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  3. นายทัตพงศ์ พรหมจันทร์ (ตัวสำรอง) วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  4. นายกฤษฎา นาคบำรุง วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  5. นายนราวิชญ์ แป้นปลื้ม วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  6. นายธนกร ภักดี วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  7. นายสุริยา ยิ้มแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
  8. นายพิภัทรพงษ์ ขุนพิบูลณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร