• รายการแข่งขัน

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม >> ทักษะงานซ่อมรถยนต์ //ระดับ ปวช.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นายปรเมษฐ์ ภูมา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นายกฤตภาส  สมบัติบุญ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  3. นายเมทวิน  ใจแจ้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  4. นายกฤษฎา ทองใบ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  5. นายคชาภรณ์ จันทร์ทิพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  6. นายทัตพงศ์ พรหมจันทร์ (ตัวสำรอง) วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  7. นายภควัต ขุนทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
  8. นายกฤษฎา นาคบำรุง วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  9. นายนราวิชญ์ แป้นปลื้ม วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  10. นายธนกร ภักดี วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  11. นายสุริยา ยิ้มแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
  12. นายพิภัทรพงษ์ ขุนพิบูลณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร