• รายการแข่งขัน

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม >> ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก //ระดับ ปวช.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นายไวย์วิทย์  เกิดบัวทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นายนัฐวุฒิ  พุฒจอก วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  3. นายเพชรชรัตน์ สุวรรณสังข์ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  4. นายทนงศักดิ์ ลักษณะ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  5. นายธนาวุฒิ หลงกลาง (ตัวสำรอง) วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  6. นายอภิสิทธิ์ ทองสุขดี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  7. นายธราธร คชาอนันต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  8. นายอนุวัฒน์ ลำดวน วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  9. นายเอกสิทธิ์ จันทร์แสวง (ตัวสำรอง) วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  10. นายเจตนิพัทธิ์ พูนสุวรรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  11. นายถิรวุฒิ งิ้วไธสง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  12. นายวงศธร เกื้อมา วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
  13. นายปรเมศร์ อาจทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร