• รายการแข่งขัน

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม >> ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ //ระดับ ปวช.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นายพีระพัฒน์ ขุนทองจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  2. นายพลเทพ มณี วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  3. นายธนกร สัตเพ็ญ (ตัวสำรอง) วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  4. นายวิชัย ปาลสุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  5. นายทวีศักดิ์ หนูมี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  6. นายสุทธิศักดิ์ หนูพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  7. นายนวฤทธิ์ สุวรรณชาตรี (ตัวสำรอง) วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  8. นายศิขริน ช่วยพรหมมา วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร