• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) //ระดับ ปวช.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นางสาวรัตติกาล ชูลีกร วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  2. นางสาวปัทมา หวันปาเต๊ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  3. นางสาวไพรินทร์ ฟูเฟื่อง วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  4. นางสาวนฤมล พัฒหาญ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  5. นางสาวสุทิศา ขอสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  6. นางสาวฐานิกา ศิริบุญ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  7. นางสาวดารุณี ยงยิ่งยืน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  8. นางสาวสิตานัน นันต์ธนะ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  9. นางสาวกัญญารัตน์ ชั่งเกตุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  10. นางสาวพลอยพรรณ ช่างแก้ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  11. นางสาวศศิภา ทองจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ