• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) //ระดับ ปวช.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นางสาวปภานัน รัตนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นางสาวรัตติกาล ชูลีกร วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  3. นางสาวปัทมา หวันปาเต๊ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  4. นางสาวเนตรชนก สิทธิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  5. นางสาวไพรินทร์ ฟูเฟื่อง วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  6. นางสาวนฤมล พัฒหาญ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  7. นางสาวสขิลา มาแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  8. นางสาวสุทิศา ขอสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  9. นางสาวฐานิกา ศิริบุญ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  10. นางสาวดารุณี ยงยิ่งยืน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  11. นางสาวพรศิริมา ยอดแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  12. นางสาวสิตานัน นันต์ธนะ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  13. นางสาวสกุลทิพย์ แก้วพลอย วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  14. นางสาวกัญญารัตน์ ชั่งเกตุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  15. นางสาวพฤษมล สงแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  16. นางสาวกิ่งกานต์ ศรีวิลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  17. นางสาวสายธาร จิตตะโร วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  18. นางสาวสุประภา ขุนทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  19. นางสาววาสนา มีแสง วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  20. นางสาววิชชุตา เชาวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ