• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย //ระดับ ปวช.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นางสาวนภสร ตันโลหะกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  2. นางสาวนารีรัตน์ เพชรชนะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  3. นางสาวอัญชลี เปียกกระโทก วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  4. นางสาวเฟื่องฟ้า สนเสริม วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  5. นางสาวศิริพร ชุมทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  6. นางสาวกุลริสา  สุมาลี วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ
  7. MRKONG  PHAIMANIVANH วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ