• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย //ระดับ ปวช.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นายจิตติณห์  ทองแป้น วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นายยศกร เกลี้ยงมณี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  3. นางสาวนารีรัตน์ เพชรชนะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  4. นางสาวนภสร ตันโลหะกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  5. นางสาวชนากานต์ ชูปาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  6. นางสาวนาซูฮา ตาเหะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  7. นางสาวธารารัตน์ ลายเจียร (ตัวสำรอง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  8. นางสาวเกศกนก คงแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  9. นางสาวกนกกานต์ คงบัวเล็ก วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  10. นางสาวสิริวัลย์ คงสง วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  11. นางสาวชมภิญญา สาธร วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  12. นางสาวดาราวดี เชอมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  13. นางสาวอรกานต์  วงศ์จินดา วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  14. นายณฐนน เยี่ยมเวช วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  15. นายวุฒิชัย คงกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  16. นางสาวอัญชลี เปียกกระโทก วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  17. นางสาวเฟื่องฟ้า สนเสริม วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  18. นางสาวศิริพร ชุมทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  19. นางสาวกุลริสา  สุมาลี วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ
  20. Mr.Kongla Phetyouankhat วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ
  21. นางสาวรัตนาภรณ์ ศิริรัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  22. นางสาวสุวนันท์ อุปลา วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ