• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดคัดลายมืออักษรจีน //ระดับ ปวช.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นางสาวอรวรรยา เต็มรัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นางสาวจิราพัชร สมเคราะห์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  3. นางสาวหทัยภัทร แสงณรงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  4. นายจักรกฤษ สุู่มาตย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  5. นางสาวณัฐพร วีระวงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  6. นางสาวตรีระฉัตร ยอดสนิท วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  7. นางสาวธนกมล วรเดช วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  8. นางสาวชนาภา เอียดนุ่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  9. นางสาวศิริลักษณ์ ชาตรีกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  10. นางสาวสุตาภัทร มโนรัตน์สกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  11. นางสาวสุธัญญา ภูทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  12. นางสาวอัฐนาวดี บุญเพ็ชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  13. นางสาวพันธ์วิรา ดีนหมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  14. นางสาวสุนิสา บาราเหง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  15. นางสาวนิษฐา แซ่หลี วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  16. นางสาวอุนนดา ไชยทองสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  17. นางสาวนันทิกานต์ ผลทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง