• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดคัดลายมืออักษรจีน //ระดับ ปวช.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นางสาวอรวรรยา เต็มรัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นางสาวจิราพัชร สมเคราะห์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  3. นางสาวหทัยภัทร แสงณรงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  4. นายอนุวัฒน์ รอดแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  5. นางสาวณัฐพร วีระวงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  6. นางสาวตรีระฉัตร ยอดสนิท วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  7. นางสาวคีตภัทร  ขาวปลอด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  8. นางสาวอินทิรา   ละอองเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  9. นางสาวธนกมล วรเดช วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  10. นางสาวกรรณิการ์ สร้อยสุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  11. นางสาวธัญญาพร หมาดดี วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  12. นางสาวชนาภา เอียดนุ่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  13. นางสาวณัฐชยา กว้องเส้ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  14. นางสาวรมณ แซ่อึ้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  15. นางสาวสรินญา มูสิกรังศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  16. นางสาวกมลชนก คงยอด วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  17. นางสาวศิริลักษณ์ ชาตรีกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  18. นางสาวสุตาภัทร มโนรัตน์สกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  19. นายสวิตต์ มหากาฬ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  20. นางสาวพนิดา สุขแจ่ม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  21. นางสาวสุธัญญา ภูทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  22. นางสาวอัฐนาวดี บุญเพ็ชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  23. นางสาวพันธ์วิรา ดีนหมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  24. นางสาวสุนิสา บาราเหง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  25. นางสาวนิษฐา แซ่หลี วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  26. นางสาวอุนนดา ไชยทองสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  27. นางสาวนันทิกานต์ ผลทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง