• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> Reading Conclusion Contest //ระดับ ปวช.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นางสาวมิรันตี แก้วห้าประการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นางสาวธิดาพัฒน์ ปาโต วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  3. นายมูฮัมหมัดอิซฮัม อะลาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  4. นายชานนท์ ทองเทียบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  5. นางสาวปุณยนุช ขำยา วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  6. นางสาวมลฤดี พิณสุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  7. นางสาวสวรรยา แสงจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  8. นางสาวโสรยา กาญจนมิตร วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  9. นายพงศกร ยินดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  10. นางสาวสุธาสินี โส้ปะหลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  11. นางสาวจุฑามณี แก้ววิจิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  12. นางสาวจันทร์จิรา นาคแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  13. นางสาวคนิตา ใบด้อหล้า วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  14. นางสาวพิชญธิดา พงค์สุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  15. นายกันตนพ ชูสุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  16. นางสาวนันทิชา  มูหำมัด วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ