• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> Reading Conclustion Contest //ระดับ ปวช.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นางสาวมิรันตี แก้วห้าประการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นางสาวธิดาพัฒน์ ปาโต วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  3. นายมูฮัมหมัดอิซฮัม อะลาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  4. นางสาวมลฤดี พิณสุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  5. นายพงศกร ยินดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  6. นางสาวจุฑามณี แก้ววิจิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  7. นางสาวจันทร์จิรา นาคแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  8. นางสาวคนิตา ใบด้อหล้า วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  9. นางสาวพิชญธิดา พงค์สุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  10. นายกันตนพ ชูสุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  11. นางสาวนันทิชา  มูหำมัด วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ