• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) //ระดับ ปวช.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นายณรงค์ฤทธิ์  อักษรเดช วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นายณัฐนันท์ มาตรคำมี วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  3. นายภัทรพงศ์ คงนวลใย วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  4. นายดนุพล วิงกระโทก วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  5. นายจิรวัฒน์ นวลแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  6. นายภัทรกร แซ่หลี วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  7. นายธนัทชาติ วิจิตต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  8. นายปุรเชษฐ์ สุดทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
  9. นายอรรถพล กล่อมรักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  10. นายณัฐวุฒิ  แสงเอี่ยม วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  11. นายสหรัฐ เรืองฤทธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  12. นายธนาสิน ดวงแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  13. นายนพคุณ สมเขาใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  14. นายเมธาสิทธิ์ ปาลา วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  15. นายพรพิทักษ์ รักษาแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ