• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) //ระดับ ปวช.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นายภัทรพงศ์ คงนวลใย วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  2. นายดนุพล วิงกระโทก วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  3. นายภัทรกร แซ่หลี วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  4. นายธนัทชาติ วิจิตต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  5. นายอรรถพล กล่อมรักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  6. นายณัฐวุฒิ  แสงเอี่ยม วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  7. นายสหรัฐ เรืองฤทธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  8. นายนพคุณ สมเขาใหญ่่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  9. นายเมธาสิทธิ์ ปาลา วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ