• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน //ระดับ ไม่มีระดับ
 • ลำดับ สาขาวิชา ชื่อเรื่อง ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. การตลาด การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการซื้อ นางสาวอรชร ศิริสมบัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. การบัญชี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 เรื่องเงินลงทุนระยะยาว นางนงเยาว์ รัตนะ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  3. การโรงแรม การแก้ปัญหานักเรียนไม่เข้าใจวิธีการแกะสลักผักและผลไม้เบื้องต้น นางสาวดวงใจ พูนผล วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ นางสาวศศิธร นวลศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  5. ธุรกิจสถานพยาบาล การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออก เรื่อง โครงสร้างการบริหารงานในธุรกิจสถานพยาบาล นางสาวภัชราภรณ์ เพ็ชรบัว วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  6. ภาษาต่างประเทศ การพัฒนาทักษะการเรียนหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ นางสาวฝนทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  7. หมวดทักษะชีวิต การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน นางจิตติพร เต็งรัง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  8. หมวดพื้นฐานวิชาชีพ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Mind Mapping นายอุดร พิเคราะห์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  9. การบัญชี การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ โดยใช้การเรียนการสอนแบบใช้ใบมอบหมายงานและแบบผู้เรียนตั้งคำถาม ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร นางสาวมณทิพย์ ธราพร วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  10. การโรงแรม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นวิชาการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยใช้การเรียนแบบความร่วมมือ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร นางวรัญญา เอียดแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  11. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาทักษะการใช้ระบบปฏิบัติการโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น นักเรียนระดับปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร นางปาริตา แสงวิรุณทร วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  12. ช่างก่อสร้าง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ เรื่องมาตรฐานอาชีพโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร นายอารักษ์ บุญสาลี วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  13. ช่างยนต์ การแก้ปัญหาในชั้นเรียนและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ วิชาปฏิบัติงานยานยนต์ 3 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร นายนภากาศ ปิ่นละมัย วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  14. ช่างไฟฟ้ากำลัง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน วิชาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่2 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร นางบุญยืน จุติพล วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  15. ธุรกิจค้าปลีก การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบแผนที่ความคิด ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร นางพวงวัน ไชยสุภา วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  16. ภาษาไทย การใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถ ในการเขียนเรียงความวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร นางนพรัตน์ ทองแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  17. เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด โดยใช้สื่อประสม ของนักเรียนระดับ ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร นายณรงศักดิ์ สบาย วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  18. การบัญชี การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องสมุดรายวันทั่วไปในวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้แบบฝึกปฎิบัติของนักเรียนระดับ ปวช.1 นางสาวดาริกา ญาโน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  19. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากราฟิกแอนิเมชั่น โดยใช้ชุดแบบฝึกปฏิบัติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาววิลาวัณย์ หนูแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  20. ช่างกลโรงงาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดสื่อการสอนเรื่องภาพฉายและภาพสามมิติในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ช่างอุตสาหกรรม นายเด่นพงศ์ แซ่เอี๊ยบ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  21. ช่างยนต์ การสำรวจการส่งงานของนักเรียน ปวช.1ช่างยนต์ นายภูเรศ จันทร์แจ่มศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  22. หมวดภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร หนังสือพิมพ์ของนักเรียนชั้น ปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาการบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางกนกวรรณ ธนาพล วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  23. อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ตรวจสอบการขึ้น-ลง รถตู้รับส่งนักเรียน ดัวยระบบ RFID นายสุริยา พัฒนประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  24. ไฟฟ้ากำลัง ปัจจัยที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาวงจรไฟฟ้าต่ำ นายจำเริญ เทพพิมล วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  25. สามัญ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3/1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา นายธนานันทน์ อนันตพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  26. การบัญชี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น 1 รื่องการวิเคราะห์รายการค้า โดยใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษา ปวส.1/2/6 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา นางอารีย์ บือนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  27. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผลการสอนแบบอุปนัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การเขียนโปรแกรมโดยใช้กราฟิกโหมด ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา นางสาวอาแอเสาะ ดอเลาะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  28. ภาษาอังกฤษ การใช้สื่อหนังสือแสนกลเพื่อพัฒนาการจดจำคำศัพท์ในภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นางสาวนูรีซะห์ วานิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  29. การตลาด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดซื้อเบื้องต้นของนักศึกษาระดับชั้น ปวช ปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาดวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษาด้วยวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน นายจักรพันธ์ ขาวดำ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  30. การท่องเที่ยว การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวิชาธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรมที่จัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ นางอรสา พรหมจรรย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  31. การบัญชี ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะในรายวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วนของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา นางสาวนันทวรรณ สร้อยสน วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  32. การโรงแรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะการต้อนรับและบริการของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรมวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา ด้วยวิธีการสอนแบบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน นางพัชนี บุญสัตย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  33. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผลการใช้ป้ายนิเทศและการเสริมแรงที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ วิชาโปรแกรมประมวลผลคำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา นายชาญวิทย์  สุขสวัสดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  34. ภาษาต่างประเทศ การเดาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบทโดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาต่างประเทศวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวกิตติยา ร้อยศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  35. สามัญ การใช้กระบวนการสอนแบบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา นายสุการย์ พานชาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  36. การตลาด พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในรายวิชาโครงการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพิเศษปีที่2/3 สาขาการตลาด นางสาวอภิชญา  ติ้นเส้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  37. การท่องเที่ยว การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานในรายวิชาวิจัยเบื้องต้นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ ๒ สาขาการท่องเที่ยว โดยการใช้เสริมแรงทางบวก นางวลัยพร  ลิ่มบุญญรัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  38. การบัญชี การแก้ปัญหาในการขาดทักษะในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของนักเรียนปวช.3/4 สาขาการบัญชี โดยใช้ชุดปฏิบัติ นางสาวรุจิรา ขุนจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  39. การโรงแรม ศึกษาวิธีการทำกาแฟเอสเปรสโซ ในรายวิชาบาร์และเครื่องดื่ม กรณี ศึกษาร้านดันกิ้นโดนัท ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายภาวิน จันทราทิพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  40. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง แบบจำลองความสัมพันธ์ของข้อมูล ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 และ ปวส.พ. 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ นายพรชัย วอแสวง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  41. ภาษาต่างประเทศ การใช้เกมส์เพื่อพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ นายนราเทพ อวะภาค วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  42. วิทยาศาสตร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตโดยใช้โครงงานเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้แบบ Project Based Learning (PBL) ศึกษาในกลุ่มนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ นางสาวรุฮานี  หมีนยะลา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  43. การท่องเที่ยว การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้การสอนแบบแผนที่ความคิด (Mind Map)กับการสอนแบบปกติ เรื่องประเภทของธุรกิจบริการ ในรายวิชาศิลปะการต้อนรับและบริการ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต นางสาววินิญากรณ์ วัตรสติ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  44. การโรงแรม การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาธุรกิจในโรงแรมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต โดยใช้ชุดฝึกทักษะ นางสาวพรรณวรท ชูทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  45. การตลาด การสอนแบบการปฏิบัติจริงกับการสอนแบบทฤษฎี วิชาการขายเบื้องต้น2ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 นางชลลดา เอี่ยมโสภณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  46. การท่องเที่ยว เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/5 สาขาการท่องเที่ยว นางปรีดาวรรณ ร่าหมาน วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  47. การบัญชี ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียนวิชาการภาษีอากรของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ นายทวีศักดิ์ บุญศิลป์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  48. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การปรับพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียน วิชาโปรแกรมประมวลผลคำ ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาพาณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ นายชวนากร ฉิมเรศ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  49. พื้นฐานและสัมพันธ์ธุรกิจ การพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/1 โดยการใช้แบบทดสอบการจับเวลา นายธงชัย แนบเนียน วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  50. กลุ่มสามัญ การศึกษาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและเจตคติต่อการเรียนโจทย์ปัญหาโดยการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาด้วยกลวิธี STAR ของนั้กเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ นางสาวภัสรา อินทร์ภักดี วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  51. การตลาด การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกในชั้นเรียน โดยใช้เทคนิคการนำเสนอหน้าชั้นเรียนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 2/3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ นางสาวปิยาภรณ์ ขวัญสุด วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  52. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสของผู้เรียนวิชาการใช้คอมพิวเตอร์นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ นางสาวเกษริน เรืองประดับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  53. บัญชี การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า วิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ชั้นปีที่ 1 นางสาวกัลยา เหมือนใจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  54. เทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาพฤติกรรมถึงเหตุผลนักศึกษาส่วนมากนิยมใช้สื่อบันทึกข้อมูล Flash Driveมากกว่าการจัดเก็บ ข้อมูลด้วยระบบออนไลน์ (e-office) กับการเรียนการสอน นายนิรันทร์ หนูสุวรรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  55. การตลาด การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง2 เรื่อง FOOD & DRINK โดยใช้เกมส์บิงโก ชุด PREPARE & COOK FOOD ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ประเภทวิชาพณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง นางสาวสุนิสา จินตวิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  56. การบัญชี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน เรื่องการแบ่งผลกำไรขาดทุนและงบการเงิน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ด้วยกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน นางอำมรรัตน์ มากชิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  57. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผลของการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีที่มีต่อผลการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายรวิศุทธ์  จิตรชญานรากุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  58. ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องรายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดบัญชีและงบทดลองหลังรายการปรับปรุง หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 (3200-0001) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ นายณัฐธนนท์ เดชกมล วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  59. ภาษาไทย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ เรื่องการใช้ภาษาในการสื่อสาร โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(Computer Assisted Instruction:CAI)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ชั้นปีที่ 1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง นางวิไลลักษณ์ บำรุงภักดิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  60. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นายชุมพล ใจศิลป์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  61. การตลาด พัฒนาทักษะการปฏิบัติจริง เรื่องกระบวนการวิจัยในรายวิชาการวิจัยตลาด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด โดยการฝึกปฏิบัติจริง จัดทำรายงานการวิจัยตลาด นางปราณี รัตนชูศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  62. การบัญชี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน เรื่องหุ้นส่วนลาออก ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบจิ๊กซอว์ นางสาวลดาวัลย์ จันทร์มณี วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  63. คอมพิวเตอร์กราฟิก เปรียบเทียบความสามารถการสร้างสรรค์งานศิลปะการวาดเส้นหุ่นนิ่งของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการวาดหุ่นนิ่งจากสื่อของจริง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก นางสาววิภาดา จิตแจ่ม วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  64. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เรื่องการออกแบบและจัดทำหนังสือ ในรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวฐิติมา เพ็ชบูรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  65. ภาษาต่างประเทศ พัฒนาทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ โดยใช้แบบฝึกทักษะโครงสร้างประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษ นายสุพจน์ จันทรจิตร วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  66. สามัญ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องเลขยกกำลัง วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก นางสุพัตรา บุญยฤทธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  67. เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาทักษะการคำนวณ เรื่องระบบเลขฐาน ในรายวิชาวิทยาการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวธนัญญา ว่องไว วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  68. การบัญชี วิจัยในชั้นเรียนการศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดปฏิบัติ เรื่อง การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 นางสาวอรวรรณ แก้วสุก วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  69. ช่างไฟฟ้า การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2 เรื่องมุมในหน่วยเรเดียน โดยใช้สื่อแผนภาพวงกลมตามแนวคิดของกาเย่(Gagne)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 นายสุทธิพงศ์ ฉายากุล วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  70. สาขาวิชาสามัญ วิจัยชั้นเรียนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยใช้โปรแกรม Power Point เป็นสื่อประสม นายสนธยา กลการ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  71. รายวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย การแก้ปัญหาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ระหว่างเรียน นางสาวศศิชา ศรีระสันต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  72. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงต่อเวลา นายจีรวัฒน์ จิตต์สุวรรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  73. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายกิตติภพ นาคมณี วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  74. ธุรกิจสถานพยาบาล การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการบริการพยาบาลเบื้องต้น เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับห้องผ่าตัด โดยใช้การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ของนักศึกษาระดับชั้นปวส.พ.1/6 สาขาธุรกิจสถานพยาบาล วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ นางสาวดรุณี หล๊ะหมูด วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  75. ภาษาต่างประเทศธุรกิจ การพัฒนาผลการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ ด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 นายสิริเชษฐ์ โมกขกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  76. วิชาชีพพื้นฐาน ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น การพิมพ์อักษรแป้นเหย้าภาษาไทย นางสาวณัฐาภรณ์ บุญยก วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  77. สามัญ การใช้โปรแกรม GSP เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสมการเชิงเส้นสองตัวแปรของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาธุรกิจสถานพยาบาล วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ นายพุฒิพงษ์ เชื้อบ่อคา วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  78. การจัดการโลจิสติกส์ การศึกษาผลการใช้ www.Inwshop.com ในสร้าง website ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาการตลาด รายวิชา การขายออนไลน์ นายชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  79. การตลาด การพัฒนาพฤติกรรมความกล้าแสดงออกของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในรายวิชาหลักการขาย โดยใช้กิจกรรมแบบกลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ นางสาวธัญณิชา นวลละออง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  80. การบัญชี เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 เรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการบัญชีเกี่ยวกับสาขาต่างประเทศโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ นางสาวพรสุดา เพ็งอุดม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  81. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การแก้ไขปัญหาการไม่ส่งงานในรายวิชาโปรแกรมกราฟิก โดยการส่งงานทาง Facebook แทนการส่งงานด้วย Flash drive ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 2 ห้อง 4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายนันทวัฒน์ อิสระ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  82. ภาษาต่างประเทศ การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์และการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้สื่อภาพและเสียง สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาวนูราณีย์ สะมาแอ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  83. สามัญแกนธุรกิจ การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคำควบกล้ำ ร,ล,ว ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีที่ 1/3 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ นางธัญญลักษณ์ แสงสะโน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  84. เทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูลเบื้องต้น ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นางวิภาวดี แซมมณี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  85. การตลาด พฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊กเพื่อการสื่อสาร ในรายวิชาการขายออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง นางเจนจิรา เดชสุวรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  86. การบัญชี การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาการบัญชีขั้นกลาง 1(3201-2001) เรื่องเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ LT นางสาวฤดี ถาวรผล วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  87. การโรงแรม การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงานและไม่เตรียมวัตถุดิบ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง นางสาวฐิติมา แก้วปัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  88. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผลการใช้ชุดฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการวิชาหลัการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม สำหรับนักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง นายสุรนันท์ วัฒนพงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  89. พื้นฐานวิชาชีพ/สามัญ การศึกษาการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เอกสารประกอบการสอนแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ชั้น ปวส.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง นางวราพร จันสังสา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  90. ภาษาต่างประเทศ ศึกษาปัญหาการออกเสียง ของนักเรียนชั้น ปวส.1/6สาขาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง นางสาวเบญจพร ณ นคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  91. การตลาด อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กวัยรุ่นวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวสุจิรา ภักดีพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  92. การบัญชี การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการปรับปรุงดอกเบี้ยตั๋วเงินในวันสิ้นงวดบัญชีของนักเรียน ชั้นปวช.ปีที่้ 2 สาขาวิชาการบัญชีโดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติก่อนเรียนและหลังเรียน นางสุภา นาคะสรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  93. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน ปีการศึกษา 2560 นายธีระวัฒน์ นาคชูทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  94. สามัญ การพัฒนาทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการเขียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสุวดี ปฐมนุพงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  95. การตลาด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด นางสาวนวลลออ รักขะพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  96. การบัญชี การพัฒนาผู้เรียนโดยวิธีการนำภาษาอังกฤษใช้ในการจัดทำบัญชีของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) สาขาวิชาการบัญชี รายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1และการบัญชีชั้นกลาง 2 นางสาวพรทิพย์ เดชสถิตย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  97. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง วิชาวิจัยเบื้องต้นเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการวิจัยสำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นายเดชา ชูศรีแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  98. สามัญ การแก้ปัญหานักศึกษานำเสนองานในชั้นเรียนวิชา่หลักการจัดการ นางประภาศิริ สินสิริ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  99. การบัญชี การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา กระบวนการจัดทำบัญชี ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี นางสาวอารยา มันเหมาะ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  100. การโรงแรม การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการโรงแรม นายวีรพงค์ แก้วมีจีน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  101. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ของนักเรียนชั้น ปวช.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวธัญญารัตน์ จันทร์ศรีรักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  102. ช่างยนต์ การฝึกทักษะการเลื่อยมือของนักเรียน ปวช.1 สาขางานยานยนต์ นายจักรชัย สมวงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  103. ภาษาไทย การแก้ปัญหานักเรียนไม่ส่งงานในวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ นางจินตนา สารารัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  104. เทคนิคเครื่องกล การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขางานเทคนิคยานยนต์ ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการโครงงานเป็นฐาน นายนรเศรษฐ์ เกิดช่วย วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  105. การตลาด การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตลาดในระบบเศรษฐกิจและการกำหนดราคาในตลาดประเภทต่าง ๆ วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา นางสาววาสนา ชูสวัสดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  106. การบัญชี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วนโดยการใช้วิธีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นางวราทิพย์ สระแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  107. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโครงสร้างคำสั่งที่ใช้ในการตัดสินใจในรายวิชา การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด โดยใช้วิธีการตั้งโจทย์คำถามของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นางสาวเกศณี กำลังเกื้อ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  108. สามัญ การพัฒฯาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสนทนา 1 โดยใช้วิธีการท่องคำศัพท์ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวธัญดา อริยนันทกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  109. คณิตศาสตร์ ผลการสอนซ่อมเสริมโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่องการแก้สมการของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา นางสาวอัมนานี วาโซ๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  110. คอมพิวเตอร์ พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษา นางสาวฟิรดาวส์ สามะ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  111. ช่างไฟฟ้า การแก้ปัญหาการขาดทักษะในการคำนวณของ นางสาววริสรา ทองน้ำดำ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่2 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ด้วยวิธีสอนเสริมกระบวนการทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน นายสุทธิพงศ์ วิทยาโศภิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  112. บัญชี การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการเรียน วิชาการบัญชีภาษีอากร เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้สื่อ Power Point นางสาวอมราพร หลงแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  113. พิมพ์ดีด การสำรวจการทำกิจกรรมหน้าเสาธง นางสาวชะมัยพร ชูเรือง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  114. กลุ่มสาระต่างประเทศ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเสียงพินอิ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนชั้น ปวช.1 นางสาววารุณี แซ่หลี วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  115. การตลาด การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการส่งเสริมการขาย เรื่อง บทบาทของการส่งเสริมการขาย ด้วยการจัดการเรียนรูืแบบร่วมมือกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/3 นางสาวเพียงใจ ชิตมณี วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  116. การบัญชี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีปฏิบัติงานจริง สำหรับนักศึกษาระดับปวส. 2 สาขาการบัญชี นางสาวพรพรรณ ยอดทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  117. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมพิมพ์สัมผัส Version 2.0 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 นางสาวพัชรี มานะ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  118. การตลาด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง "เทคนิคการนำเสนอขายสินค้า" วิชา การขายตรง ด้วยวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ นางสาวจิตรา แก้วพิพัฒน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  119. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณระบบฐานของตัวเลข ด้วยการทำแบบฝึกหัดและการท่องจำสูตรการคำนวณ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/3 ในรายวิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2204-2004 นางสาวศิริวรรณ นพรัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  120. สาขาบัญชี เจตคติที่มีต่อวิชา ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี ของนักเรียนชั้น ปวช.3 นางสาวปภัสวรรณ ปุรินทราภิบาล วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ