• รายการแข่งขัน

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
 • ลำดับ รายการแข่งขัน ปวช. ปวส. ปวส.พิเศษ ไม่ระบุ
  1.  ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ 8 - - -
  2.  ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก 12 - - -
  3.  ทักษะงานซ่อมรถยนต์ 8 4 - -
  4.  ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร - - - 9
  5.  ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส - - - 6
  6.  ทักษะการประกอบเครื่องเสียง - - - 4
  7.  ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ - - - 2
  8.  ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม - - - 8
  9.  ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ - - - 2
  10.  ทักษะงานตะไบ 1 - - -