• รายการแข่งขัน

 • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
 • ลำดับ รายการแข่งขัน ปวช. ปวส. ปวส.พิเศษ ไม่ระบุ
  1.  ทักษะการบัญชี 49 35 15 -
  2.  ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 22 7 4 -
  3.  ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 18 0 0 -
  4.  ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ 31 - - -
  5.  ทักษะการเขียนแบบธุรกิจ - 30 - -
  6.  ทักษะการขายออนไลน์ - - - 14
  7.  Adobe Photoshop CS5 33 33 - -
  8.  Adobe Flash CS5 10 10 - -
  9.  ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรม 28 24 - -
  10.  ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก 20 13 - -