• รายการแข่งขัน

 • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
 • ลำดับ รายการแข่งขัน ปวช. ปวส. ปวส.พิเศษ ไม่ระบุ
  1.  ทักษะการบัญชี 75 48 29 -
  2.  ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 44 18 8 -
  3.  ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 36 0 0 -
  4.  ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ 57 - - -
  5.  ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ - 55 - -
  6.  ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ - - - 24
  7.  ทักษะ Adobe Photoshop CS5 54 49 - -
  8.  ทักษะ Adobe Flash CS5 18 19 - -
  9.  ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 59 47 - -
  10.  ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก 24 17 - -