• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด
 • ลำดับ รายการแข่งขัน ปวช. ปวส. ปวส.พิเศษ ไม่ระบุ
  1.  การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) 9 6 - -
  2.  การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) 11 10 - -
  3.  การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) - - - 11
  4.  การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) - - - 10
  5.  การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) 5 3 - -
  6.  การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) 6 2 - -
  7.  การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน 12 10 - -
  8.  การประกวดรักการอ่านภาษาไทย - - - 16
  9.  การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 10 9 - -
  10.  การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง - - - 6
  11.  การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ - - - 8
  12.  การประกวดมารยาทไทย - - - 26
  13.  Reading Conclustion Contest 11 12 - -
  14.  การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน 4 3 - -
  15.  การประกวดคัดลายมืออักษรจีน 17 15 - -
  16.  การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย 7 - - -
  17.  ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน) 35 28 - -
  18.  ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู) 82