• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด
 • ลำดับ รายการแข่งขัน ปวช. ปวส. ปวส.พิเศษ ไม่ระบุ
  1.  การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) 15 11 - -
  2.  การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) 20 15 - -
  3.  การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) - - - 19
  4.  การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) - - - 18
  5.  การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) 6 4 - -
  6.  การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) 10 6 - -
  7.  การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน 20 15 - -
  8.  การประกวดรักการอ่านภาษาไทย - - - 25
  9.  การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 15 12 - -
  10.  การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง - - - 11
  11.  การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ - - - 11
  12.  การประกวดมารยาทไทย - - - 36
  13.  Reading Conclusion Contest 16 15 - -
  14.  การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน 9 9 - -
  15.  การประกวดคัดลายมืออักษรจีน 27 23 - -
  16.  การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย 22 - - -
  17.  ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน) 65 66 - -
  18.  ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู) 120