เตรียมความพร้อม นับถอยหลังสู่วันแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32
ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561